OÜ Koduõendus

Ajalugu

Töötades haigla ülemõena, viisin 2000. aasta maikuus Puru haiglas läbi patsientide rahuloluküsitluse. Selles oli patsientidele esitatud ka küsimus nende huvi kohta koduõenduseteenuse osas. Küsimustiku vastustest selgus, et patsientidel oli olemas teenuse vastu nii huvi kui ka vajadus. Üle poole küsitletutest hindasid teenust väga vajalikuks ja enese toimetulekut igapäevatoimingutes haiglast kojuminekul, kas osaliseks või madalaks.

Kliendid olid nõus teenuse eest ise ka osaliselt maksma. Küsitluse alusel sai koostatud ja esitatud projekt Hasartmängumaksunõukogule. Projekti esitasin mitmel korral, enne kui see leidis juulis 2001 lõpuks rahastamise ulatuses, mille eest oli võimalik pakkuda Ida- Virumaal koduõendusteenust 600 tunni ulatuses. (www.sm.ee projekt „Aita abivajajat” 01.07.2001-01.07.2002).

Projekti eesmärgiks oli koduõendusteenuse pakkumine patsiendi/kliendi kodus. Projekti perioodi jooksul sõlmiti lepingud neljateistkümne kliendiga, kes osaliselt maksid ise visiidi eest (8 eek/t). Projekti raames toimus tihe koostöö perearstidega, kelle abiga leidsime koduõendusteenust vajavad patsiendid. Suhtlesime perearstidega ka patsiendile vajaliku ravi ja õendusabi osas. Koostöö toimus ka pereliikmetega, keda teavitati ja nõustati vajalike oskuste omandamisel oma haige pereliikmega toimetulekuks kodus.

Patsientideks olid raske tervisliku seisundiga voodihaiged. Nad ei vajanud tol momendil haiglaravi, küll aga õendusabi infarkti-, insuldi- jt krooniliste haigusseisundite puhul kui ka operatsioonijärgses perioodis.

Õe/hooldusõe tegevus patsiendiga oli suunatud õendushooldusele ja/või füüsilisele, vaimsele rehabilitatsioonile, patsientide ja nende pereliikmete koolitamisele haige probleemidega toimetulekuks kodustes tingimustes.

Projekt täitis oma eesmärgi ja vastas projekti läbiviijate, klientide/patsientide ning nende pereliikmete ootustele. Positiivne tagasiside nii klientidelt kui pereliikmetelt oli meile tunnustuseks. Nõudlus teenusele oli aga tunduvalt suurem kui suutsime projekti raames pakkuda.

Projektiga pandi alus ka samanimelisele MTÜ-le milleks sai MTÜ “Aita Abivajajat”. 2003. maikuust asutasime aga Osaühingu Koduõendus. Selleks ajaks oli koduõendus-hooldusteenus arenenud uueks iseseisvaks õendusteenuseks tervishoiuvaldkonnas.

Tänaseks on OÜ Koduõendus olnud Eesti Haigekassale juba viis aastat koduse õendusabi teenuse osutamisel lepingupartneriks Ida-Virumaal.